TR
Site Dilini Seçiniz

KURUMSAL DUYURULAR

Ticari Adresi: Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 23.10.2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 05.12.2019 tarihinde, saat: 09:00’da, Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Davet ilanı; Ticaret Sicil Gazetesi’nde, Ayrıntılı Haber Gazetesi’nde yayımlanacak olup ayrıca tüm ortaklara iadeli taahhütlü posta ile bildirilmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıya iştirak edebilmeleri için, sahip oldukları pay senetlerini Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesi amir hükmü gereği toplantı gününden en geç bir gün önce şirket merkezine makbuz mukabili tevdi ederek veya bir banka şubesine tevdi ederek maliki bulunduğu hisse senetleri numaralarını da gösterir makbuz ile, toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.
2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Banat Fırça ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi 05.12.2019 Tarihli 2018 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve 31.07.2019 tarihli 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 6102 sayılı T.T.K. md. 398 uyarınca 2018 yılı için seçilen Spine Tower, Büyükdere Caddesi, 59. Sokak, No: 243, Kat 25-26 Maslak/İstanbul adresinde bulunan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’ne 4430028598 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Odası’na 206580 sicil numarası ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2018 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2018 yılı Bilanço, Finansal Tablo ve Kar Zarar hesapları tetkiki ile tasdiki,
4. 2018 yılı Şirket karının oluşmuş olması durumunda, karın dağıtım şeklinin tespit ve tasdiki,
5. Görev yaptıkları süre için Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve hakkı huzurlarının tespiti,
7. 2019 yılı için 6102 sayılı T.T.K. md. 398 uyarınca denetçi seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K md. 395 ve 396. maddelerine göre muamele yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 12. (“Şirketi İlzam”) maddesinin tadilinin incelenmesi, müzakeresi ve kabulü, 10. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. (“Yönetim Kurulu’nun Yetkileri ve Vazife Taksimi”) maddesinin tadilinin incelenmesi, müzakeresi ve kabulü, 11. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum paya ilişkin olarak Banat Fırça ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi’nin 05.12.2019 tarihinde saat 09:00’da Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………… adresinde ikamet eden ……………………….. T.C. kimlik numaralı ……………………………………’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

BANAT FIRÇA VE PLASTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

05.12.2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN

ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ ŞEKİL

Şirketi İlzam

Madde 12:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için, bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla tesbit olunur.

Yönetim Kurulu’nun Yetkileri ve Vazife Taksimi

Madde 13:

Kanunda ve bu Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurula verilmiş olan selahiyetler haricinde kalan bütün işler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantılarında bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu, yetkilerinden bir kısmını kendi içinden seçeceği Murahhas Aza’ya bırakabileceği gibi, Genel Müdür ve Murahhas aza ile Genel Müdür’ün ikisine birden devredebilir.

YENİ ŞEKİL

Şirketi İlzam

Madde 12:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin tam unvanı ya da unvanı haiz kaşesi altına konmuş olması ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

Yönetim Kurulu’nun Yetkileri ve Vazife Taksimi

Madde 13:

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında bir Başkan ve Başkan Vekili/Vekillerini seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi doğrultusunda temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.