TR
Site Dilini Seçiniz

KURUMSAL DUYURULAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Banat Fırça ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No: 36490

Ticari Adresi: Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 25.10.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 23.11.2021 tarihinde, saat 11:00’da, Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Davet ilanı; Ticaret Sicil Gazetesi’nde, Ayrıntılı Haber Gazetesi’nde yayımlanacak olup ayrıca tüm ortaklara iadeli taahhütlü posta ile bildirilmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun toplantı ve karar nisapları uygulanır.

2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15(onbeş) gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Zahide Melike Tatari

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Tülin Şekerci

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nihal Beyhan Şenyuva Volkan

Banat Fırça ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi 23.11.2021 Tarihli 2020 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

GÜNDEM

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
  2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve 03.12.2020 tarihli 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 6102 sayılı T.T.K. md. 398 uyarınca 2020 yılı için seçilen Spine Tower, Büyükdere Caddesi, 59. Sokak, No: 243, Kat 25-26 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’ne 4430028598 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Odası’na 206580 sicil numarası ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
  3. 2020 yılı Bilanço, Finansal Tablo ve Kar Zarar hesapları tetkiki ile tasdiki,
  4. 2020 yılı Şirket karının oluşmuş olması durumunda, karın dağıtım şeklinin tespit ve tasdiki,
  5. Görev yaptıkları süre için Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmesi,
  6. TTK m. 363 uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesinin onaylanması,
  7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve hakkı huzurlarının tespiti,
  8. 2021 yılı için 6102 sayılı T.T.K. md. 398 uyarınca denetçi seçilmesi,
  9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K md. 395 ve 396. maddelerine göre muamele yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
  10. Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum paya ilişkin olarak Banat Fırça ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi’nin 23.11.2021 tarihinde saat 11:00’da Huzur Mah. İmamçeşme Cad. Gonca Sok. No: 5 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………… adresinde ikamet eden ……………………….. T.C. kimlik numaralı ……………………………………’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Sermaye miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.